Ze względu na wnioski klientów wydłużamy 4 etap konkursu do 28.02.2023.

Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 28.02.2023.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 24.03.2023

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

POD NAZWĄ „Konkurs 25-lecie Henglein”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

&1 

Organizacja

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Fotograficzny” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Henglein Polska Sp. z o.o., ul. Pietrusińskiego 4a, 40-842 Katowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000063028, NIP 634-22-26-590, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od dnia 01.02.2022 do dnia 27.01.2023 (zwany dalej „okresem trwania Konkursu”). Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są do 02.01.2023. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 5. Okres trwania konkursu został podzielony na poszczególne etapy:
 1. Etap I termin nadsyłania prac od 01.02.2022 do 31.03.2022, wyłonienie zwycięzców do 22.04.2022
 2. Etap II termin nadsyłania prac  od 01.04.2022 do 30.06.2022, wyłonienie zwycięzców do 22.07.2022
 3. Etap III termin nadsyłania prac od 01.07.2022 do 30.09.2022, wyłonienie zwycięzców do 21.10.2022
 4. Etap IV termin nadsyłania prac od 01.10.2022 do 02.01.2023, wyłonienie zwycięzców do 27.01.2023.
 1. Konkurs obejmuje poniższe produkty sprzedawane przez Organizatora
  w sklepach na terenie całego kraju w opakowaniach promocyjnych:
 1. Ciasto filo 300 g,
 2. Ciasto francuskie 230 g,
 3. Ciasto francuskie 275g,
 4. Ciasto francuskie light 275g,
 5. Ciasto francuskie XXL 375g,
 6. Ciasto francuskie z masłem 230 g,
 7. Ciasto kruche 350 g,
 8. Ciasto na kluski śląskie 500 g,
 9. Ciasto na kluskie tarte 750 g,
 10. Ciasto na pierniki 250 g,
 11. Ciasto na tartę 250 g,
 12. Gnocchi 500 g,
 13. Kluski na parze 1000 g,
 14. Kluski na parze z jagodami 350 g,
 15. Kluski a’la śląske 400 g,
 16. Kopytka 500 g,
 17. Lane kluski 400 g,
 18. Spód do mazurka 250 g,
 19. Spód do pizzy w stylu amerykańskim 380 g,
 20. Spód do pizzy w stylu włoskim 400 g,
 21. Tortellini z mięsem 250 g.

(zwane dalej „towarami promocyjnymi”).

&2

Warunki uczestnictwa 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział  wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (zwane dalej Uczestnikiem lub Uczestnikami). 
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami lub współpracownikami we wspólnym pożyciu albo będące z nimi związane węzłem przysposobienia lub kurateli.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest nabycie przez Uczestnika towaru promocyjnego określonego w §1 ust. 6  oraz dokonanie zgłoszenia konkursowego w terminie określonym w §1 ust. 4 i 5  (dalej: Zgłoszenie Konkursowe) tj. przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia potrawy przygotowanej z użyciem tego produktu (dalej: zadanie konkursowe, praca konkursowa). W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs”. Uczestnik konkursu w wiadomości mailowej zobowiązany jest również do podania: Imienia i Nazwiska oraz danych kontaktowych: numer telefonu i adres zamieszkania.
 6. W każdym etapie uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej.
 7. Jeżeli uczestnik prześle więcej niż jedną pracę, do konkursu przystąpi praca wybrana przez pracownika przyjmującego zgłoszenie.
 8. Ze względy na pojemność skrzynki pocztowej rozmiar przesyłanych zdjęć nie może przekraczać 5 MB.
 9. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 10. Rozwiązanie zadania konkursowego będzie oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
 11. Spośród prac konkursowych nadsyłanych w poszczególnych etapach Komisja Konkursowa w terminie określonym w §1 ust. 5, wyłoni zwycięzców. Zwycięskie prace wraz z imieniem i miejscowością autora zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora (www.henglein.pl) w terminie 2 dni roboczych od wyłonienia zwycięzcy.
 12. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych rozwiązań, uwzględniając
  w szczególności ich walory estetyczne i pomysłowość i wyłoni Zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 3.
 13. Z przebiegu wyboru Zwycięzcy zostanie sporządzony protokół.

&3

Nagrody

 1. Nagrodami dla Zwycięzców są:
 1. 500 noży obrotowych do pizzy marki Fackelmann o wartości 20 zł brutto każdy. W każdym etapie zostanie przyznanych 125 sztuk,
 2. 300 toreb termicznych o wartości 20 zł brutto każda. W każdym etapie zostanie przyznanych 75 sztuk,
 3. 200 zestawów ściereczek kuchennych (2 szt. w zestawie) o wartości 20 zł brutto każdy zestaw. W każdym etapie zostanie przyznanych 50 sztuk zestawów,
 4. 1500 toreb zakupowych o wartości 20 zł brutto każda. W każdym etapie zostanie przyznanych 375 sztuk, 
 1. Nagrody rzeczowe przyznane Uczestnikom przez Organizatora nie podlegają
  wymianie na gotówkę. W trakcie trwania Konkursu nagroda może być przyznana danemu Uczestnikowi tylko raz. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. 
 2. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 3. Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 50 000,00 zł brutto.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.

&4.

Odpowiedzialność

 1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników podejmowanymi w ramach Konkursu.
 2. Rozwiązania zadania konkursowego przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału
  w Konkursie.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku gdy:
 1. Treść rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika jest niezgodna
  z Regulaminem, jak również, gdy zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym,
 2. Uczestnik nie działa w Konkursie osobiście, tylko przez osoby trzecie,
 3. Zadanie konkursowe nie zostało samodzielnie wykonane przez Uczestnika lub narusza prawa osób trzecich.
 4. Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób oczywiście nieuczciwy.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem, w celu wyjaśnienia aktywności Użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczna
  z Regulaminem i stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie.
 3. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
  w stosunku do Organizatora. 
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy, powstałą z winy Zwycięzcy, w tym poprzez błędne podanie przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania nagrody.

&5.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do pracy konkursowej. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. 
 2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika
  z konkursu.
 3. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich
  i odpowiedzialności z tym związanej 
 4. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania zadania konkursowego udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo
  i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu.
 5. Z dniem wydania Zwycięzcy nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści rozwiązania zadania konkursowego. Nabycie praw następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich
  i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści rozwiązania zadania konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:
 1. utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń, 
 2. zwielokrotnianie,
 3. wprowadzanie do pamięci komputera,
 4. umieszczania w materiałach reklamowych,
 5. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,
 6. rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania,
 7. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób,
 8. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 9. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych
 10. reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych
  i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej,
 1. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Zwycięzcy na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takie przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Zwycięzca przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 2. Zwycięzca wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora treścią rozwiązania zadania konkursowego oraz zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do treści rozwiązania zadania konkursowego autorskich praw osobistych.
 3. Całkowitym wynagrodzeniem Zwycięzcy za przeniesienie praw określonych
  w niniejszym paragrafie jest przyznana nagroda.

&6

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak udział w Konkursie jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie, na cele związane
  z realizacją Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, doręczenia nagród w Konkursie oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Uczestnikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia.
 6. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu
  i wymaga formy pisemnej.
 7. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę nagród.
 8. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Organizatora zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a po upływie tych terminów zniszczone.

&7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 14 dni od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej „Komisją Reklamacyjną”, powołaną przez Organizatora.
 4. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt
  z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając
  w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 

&8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.henglein.pl oraz w biurze Organizatora w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wapiennej 2.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.